'स्वे आत्मनि तिष्ठति' अथवा 'स्वे स्वे महिम्नौ प्रकृतौ वा तिष्ठति इति स्वस्थम् तस्य भाव: स्वास्थ्यम् ' To remain in one’s nature or one’s self is termed as Health समदोष: स्माग्निश्च समधातुमलक्रिया: | प्रसन्नात्मेन्द्रियमना: स्वस्थ इत्यभिधीयते || (आयुर्वेद )

GALLERY