'स्वे आत्मनि तिष्ठति' अथवा 'स्वे स्वे महिम्नौ प्रकृतौ वा तिष्ठति इति स्वस्थम् तस्य भाव: स्वास्थ्यम् ' To remain in one’s nature or one’s self is termed as Health समदोष: स्माग्निश्च समधातुमलक्रिया: | प्रसन्नात्मेन्द्रियमना: स्वस्थ इत्यभिधीयते || (आयुर्वेद )

Contact Us

ISHA RETREAT & HEALING CENTRE

Address: 365, Chandreshwar Nagar, Rishikesh, Uttarakhand – 249201 (INDIA)


Phone: 0135 - 2439888


Mobile No.: +91-9810 166 989, +91 9411110552, +91 9412057248


Mail Id: info@isha.comName:
Email:
Mobile No.
Subject:
Message: